Indragen skolskjuts ger eleverna extra undervisning